28/02/2016

BASES DEL SORTEIG

COMPANYIA ORGANITZADORA I OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

AIGUAJOC Borrell, S.L.R.M. Barcelona. Foli 31 del tom 21.226, full número B-18.920, inscripció 1ª, NIF B59781633, el representant legal és Ricard Llorens Latorre, (dades fiscals de l’empresa i del representant legal, nom i NIF també). a través de butlletes, té previst realitzar la promoció en l’àmbit territorial d’Espanya amb la finalitat de sortejar un trimestre en quota de tot el dia al Centre de Fitness AIGUAJOC
La participació en el sorteig és gratuïta i es desenvoluparà d’acord amb les següents bases:

DATES DE CELEBRACIÓ

El sorteig estarà obert a la participació del dilluns 29 de febrer de 2016 a les 07:00h al diumenge 13 de març de 2016 a les 15.00h, tots dos inclosos.

MECÀNICA DEL CONCURS

Aquests són els passos a seguir per participar en el sorteig i aconseguir les 3 mensualitats al Centre Fitness AIGUAJOC:

  1. Emplenar una enquesta de satisfacció proporcionada per l’equip d’Aiguajoc.
  2. Emplenar una butlleta amb les seves dades i ficar-la a una urna que estarà ubicada a la recepció del centre.
  3. Solament es pot participar un cop.
  4. No entraran en el sorteig aquelles butlletes que estiguin duplicades o repetides.
  5. L’usuari haurà de facilitar el seu correu electrònic personal perquè l’empresa pugui posar-se en contacte amb el guanyador i haurà d’acceptar les presents bases legals del sorteig.

La participació en el sorteig s’efectua únicament a través de les butlletes introduïdes a l’urna ubicada en la recepció del centre. El participant es compromet a emplenar tots els camps que permetin contactar amb ell en cas de resultar guanyador, facilitant les dades correctes (adreça de correu electrònic de contacte, telèfon, nom i cognom). El fet de participar en el sorteig implica l’acceptació de les bases.

Els participants autoritzen de forma expressa al fet que AIGUAJOC pugui enviar-li informació d’interès, comprometent-se AIGUAJOC a no facilitar les seves dades a tercers.

És responsabilitat de cada participant cerciorar-se de la veracitat o correcció de les dades facilitades en la butlleta del sorteig. Els participants, així mateix, seran responsables d’obtenir les autoritzacions necessàries en relació a les dades, mantenint a AIGUAJOC indemne de qualsevol reclamació que poguessin rebre en relació a les mateixes.

GUANYADOR I PREMI

Les participacions que superin la mecànica del sorteig, això és, compliran amb els requisits detallats als apartats anteriors, passaran a la fase final en la qual es realitzarà el sorteig per determinar el guanyador o guanyadora del premi.

El 13 d’abril a les 18h es realitzarà el sorteig, a la recepció del centre, amb l’extracció de la butlleta guanyadora per part d’una mà innocent. Tothom que hi hagi participat, està convidat per veure la veracitat d’aquest.

El nom del guanyador, es comunicarà a la pàgina oficial d’ AIGUAJOC en Facebook al mateix dia del sorteig (13 d’abril). Així mateix, AIGUAJOC es posarà en contacte amb el guanyador o guanyadora de forma directa via correu electrònic  per a la gestió del premi. El termini estipulat per respondre a la comunicació del premi és de quinze (15) dies, explicats des de la data de notificació per part d’ AIGUAJOC. Una vegada transcorregut aquest temps, si no es tenen notícies de l’Usuari guanyador, aquest perdrà el dret al premi i AIGUAJOC es reserva el dret d’atorgar-li-ho a una altra persona participant de la promoció.

Descripció del premi:

Un trimestre de quota de tot el dia en el Centre de Fitness Aiguajoc.

Els premis no podran ser objecte de canvi, devolució o reemborsament a favor del guanyador, pel motiu que sigui.

LEGITIMACIÓ PER GUANYAR

La inscripció al sorteig haurà de ser realitzada per una persona física major d’edat i resident a Espanya. A més, haurà de ser fan de AIGUAJOC en Facebook.

Els usuaris en participar accepten rebre informació sobre futures promocions i/o concursos realitzats o promoguts per la companyia.

No podran resultar guanyadors els empleats d’ AIGUAJOC, ni tampoc les persones que hagin intervingut en la realització del mateix, ni els seus respectius familiars en primer grau.

MODERACIÓ

Per garantir el bon ús de les butlletes del sorteig i controlar les participacions, AIGUAJOC tindrà un equip dedicat a la moderació, a fi de vetllar per la bona ètica de la promoció, podrà retirar del sorteig i sense previ avís, les participacions que:

– Puguin ser percebudes com a insultants, difamatòries, ofensives, obscenes o censurables.
– Incitin a la violència, a l’odi o a la discriminació.
– Infringeixin drets personals, d’autor, d’imatge, intel·lectual o industrial.
– Incloguin textos o títols incompressibles.
– S’utilitzin per a finalitats comercials, publicitaris o il·lícits.

Demanem a tots els participants respectin aquestes condicions, perquè el sorteig sigui divertit, just, i es desenvolupi en un bon ambient.
Si comproves que un participant no compleix amb les bases del sorteig, per favor, avisa’ns escrivint a l’equip de AIGUAJOC per correu electrònic (info@aiguajoc.com) o a través de Facebook per solucionar-ho en la màxima brevetat

DRETS DE IMATGE

Els participants en el sorteig autoritzen de forma expressa a AIGUAJOC a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, així com la seva imatge en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb la present promoció sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun a excepció del lliurament del premi guanyat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb l’establert en la LeyOrgánica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Societat AIGUAJOC, informa als seus fans que les dades addicionals que puguin ser facilitats voluntàriament seran conservats als únics efectes del lliurament del premi i compliment del que es disposa a les presents Bases.

Els participants podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la LeyOrgánica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint-se per escrit a: Xavier Tenas (xavier.tenas@aiguajoc.com), incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

S’informa als fans d’AIGUAJOC que la participació en aquesta promoció implica la total acceptació de les presents bases.

AIGUAJOC es reserva el dret a modificar les presents bases o a prorrogar la promoció, comunicant-ho degudament als socis i participants, o a procedir a l’exclusió de qualsevol dels participants en la present promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia o actuació fraudulenta en la seva participació. AIGUAJOC es reserva el dret a eliminar aquelles participacions que no s’ajustin al tema del sorteig o que alterin el normal funcionament del mateix.

Facebook no patrocina, avala, ni administra de manera alguna aquesta promoció, ni està associat a ella. D’altra banda, s’exposa la desvinculació total de cada participant pel que fa a Facebook.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o discrepància que pogués sorgir quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, tant AIGUAJOC com els participants en la promoció, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur que pogués.