Condicions de Privacitat

En compliment de la llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de dades de caràcter personal, els informem que les dades facilitades a través d’aquest lloc web quedaran recollides en un fitxer del qual es responsable Aiguajoc Borrell S.L. amb C.I.F. B-59781633, amb la finalitat de donar resposta als dubtes que pugui plantejar-nos o facilitar-li informació que ens fos concretament sol.licitada.

Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu previ consentiment. Vostè pot exercir els drets d’ocupació, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades personals, dirigint-se personalment a les oficines de l’empresa ubicades a l’adreça abans indicada, manifestant clarament l’objecte de la seva petició i acreditant degudament la seva identificació (fotocòpia DNI).