Avís Legal

Vostè està accedint al lloc web de www.aiguajoc.com el responsable del qual és Aiguajoc Borrell S.L. amb C.I.F. B-59781633.  Les dades del Registre Mercantil són Foli 31 del Volum 21.226 Full nºB18920. Inscripció 1ª.

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per el seu ús exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del presente Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a aceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

Aiguajoc Borrell S.L.es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

Aiguajoc Borrell S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip dels usuaris.


PROPIETAT INTEL.LECTUAL INDUSTRIAL

Són propietat de Aiguajoc Borrell S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat Intel.lectual i industrial sobre qualssevol continguts d’aquest lloc, web, quedant reservada a favor Aiguajoc Borrell S.L.. la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat Intel.lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit Aiguajoc Borrell S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S’entenen compresos entre aquest drets, a model anunciatiu i no limitatiu, qualsevol dret de propietat Intel.lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuxos, combinacions de colors, archius d’audio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissney, programes d’ordenador i els seus elements (codis font, interface, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o continguts en aquest lloc web.

Queden expresament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació, pública distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització amb o sense ànim de lucre, de tot a part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Aiguajoc Borrell S.L.

POLÍTICA DE PRIVACITAT / PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Caràcter Personal, Aiguajoc Borrell S.L. comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollides en un fitxer  el responsable del qual és Aiguajoc Borrell S.L. amb C.I.F. B-59781633 i la finalitat del qual és donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l’itnteresat seran tratades amb absoluta confidencialitat i en ningún cas serán cedides a tercers sense el seu previ consentiment.

L’interessat pot exerci els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades; per exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit aAiguajoc Borrell S.L. o enviar un e-mail solicitan dita informació, correcció o anulació a l’adreça: info@aiguajoc.cat , incloent el nom, cognom, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Aiguajoc Borrell S.L. té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omisions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per complir amb determinades lleis, i de editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, en tot o en part, del lloc web.